Monday, 12 March 2012

Peringkat Ilmu-ilmu dalam Islam
Pada peringkat awal kerasulan baginda Nabi Muhammad s.a.w. selama 10 tahun di Makkah, ayat-ayat al-Quran yang diturunkan banyak menekankan mengenai isu akidah.
Justeru bentuk atau ciri ayat al-Quran dapat dikenal pasti melalui ayat-ayat yang diturunkan biasanya pendek-pendek, membicarakan isu tauhid dan kebanyakan bermula dengan seruan 'Wahai sekalian manusia'.
Daripada sumber ini maka lahirlah ilmu yang dikenali sebagai Ilmu Akidah atau Ilmu Tauhid serta cabang-cabangnya.
Manakala bagi 13 tahun fasa Madinah, ayat-ayat al-Quran yang diturunkan adalah panjang, menyangkut isu-isu syariat (hukum-hakam); ibadah, muamalat, undang-undang, kepimpinan, ketenteraan, pendidikan dan sebagainya serta biasanya bermula dengan seruan 'Wahai orang yang beriman'.
Daripada sumber ini pula lahir ilmu yang dikelas dan dinamakan sebagai ilmu Syariat Islamiyah yang merangkumi ilmu Fiqh dan Usul al-Fiqh serta cabang-cabangnya.
Selain daripada kedua pembahagian ini, sepanjang 23 tahun tersebut malah semenjak Rasulullah baru dilahirkan sehingga wafat ada satu lagi cabang ilmu yang kemudian dibangunkan daripada watak Rasulullah itu sendiri iaitu ilmu berkaitan dengan akhlak. Ianya berjalan seiring dengan hayat Rasulullah meskipun al-Quran belum diturunkan lagi.
Justeru, sepanjang 63 tahun kehidupan Rasulullah ilmu yang paling besar terhasil daripada watak dan sosok tubuh baginda serta hati budinya adalah ilmu akhlak yang kemudian terkenal dengan nama Ilmu Tasawuf oleh ulama kemudiannya.
Selain daripada terma tasawuf dan ahli sufi, ia juga dikenali sebagai ilmu insan, fiqh al-batin, Rabbani, al-tariq ila Allah dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment